FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TANDA LULUS (SKTL)

 

Kisaran, (Tanggal)

 

Hal       : Permohonan Surat Keterangan Tanda Lulus

 

Kepada Yth,

Bapak (Nama Ka. Prodi)

Ka. Prodi Sistem Komputer

 

Di

            Tempat

 

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama               :

NIM                :

Program Studi  :

Judul Skripsi     :

Tanggal Lulus   :          

 

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL) yang digunakan untuk kepentingan syarat melamar pekerjaan. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya ucapkan terimakasih.

 

 

Hormat Saya,

 

 

( ____________ )

Lebih baru Lebih lama