DOSEN

No Nama Dosen Jabatan Akademik Pendidikan
1 RISNAWATI, M.Kom Lektor S2
2 ROLLY YESPUTRA, M.Kom Lektor S2
3 HERMAN SAPUTRA, M.Kom Lektor S2
4 BACHTIAR EFENDI, S.T., M.Kom. Lektor S2
5 IQBAL KAMIL SIREGAR, M.Kom Lektor S2
6 MUHAMMAD AMIN, M.Kom Lektor S2
7 NOFRIADI, M.Kom Lektor S2
8 JUNA ESKA, M.Kom Lektor S2
9 ADI PRIJUNA LUBIS, M.Kom Lektor S2
10 NURIADI MANURUNG, M.Kom Lektor S2
11 RIKA NOFITRI, M.Kom Asisten Ahli S2
12 IIN ALMEINA LOEBIS, M.S - S2
13 MHD. IHSAN, S.Pd.I., M.Pd - S2
14ABDUL KARIM SYAHPUTRA, M.Kom - S2
15 HARI JALSA MARPAUNG, M.Kom - S2
16 RICKI ANANDA, S.Pd., M.T. - S2
17 SAHREN, M.Kom - S2
18 ULFAH SYUHADA NASUTION, M.Pd. - S2